ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาและการจัดการให้มีความรู้คู่คุณธรรม
ก้าวล้ำทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการ คิดสร้างสรรค์ ชำนาญวิชาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
ชุมชนพึ่งพาได้ ดำรงไว้ซึ่งศิลปและวัฒนธรรมไทย
มุ่งนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีศีลเด่น ชาญวิชา
สร้างองค์ความรู้ ด้านวิศวกรรมโยธาและการจัดการ สนองการพัฒนาองค์รวมต่อสังคมและประเทศชาติ
มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรวิศวกรโยธาให้คิด เชิงระบบ สร้างสรรค์ผลงาน
ชำนาญวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ใช้งานวิจัยและงานบริการทางวิชาชีพ เพื่อรับใช้สังคมเป็นฐานพัฒนาองค์ความรู้ สู่สากล