เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา
คุณมณีรัตน์ สรรพอาษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

สายตรง: 02-329-8334
โทรสาร(Fax): 02-329-8335
หมายเลขภายใน: 3430

E-mail: ksmaneer@kmitl.ac.th

สายตรงของส่วนบริการ : 02-329-8333
โทรศัพท์สถาบัน : 02-329-8000 ถึง 02-329-8090 ต่อ 5062

คลิกที่แผ่นที่ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่