หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   
  หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
   
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา