13-20 มี.ค. 2556 ออกค่ายสำรวจ ณ มกุฏคีรีวัน
 
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ    วันที่ : 09 ก.ย. 2556

วิชา surveying Camp ออกภาคสนามปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง กว่า 80 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการในพื้นฐานวิชาชีพ สืบสานพุทธศาสนาและดำรงไว่ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่น