โครงการเผยแพร่ดินเค็มสู่ชุมชนลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง จังหวัดนครพนม
 
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ    วันที่ : 26 ก.ย. 2556

 รายละเอียดข่าว

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีนโยบายในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านดินเค็มให้กับชุมชนในจังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและคนในพื้นที่ได้รู้ถึงและเข้าใจในสภาพของดินเค็ม น้ำบาดาลที่มีความเค็ม และสาเหตุของการเกิดดินเค็ม  จึงได้ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา อ.นาแก จ.นครพนม และหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ดินเค็มสู่ชุมชนลุ่มน้ำก่ำตอนล่างจังหวัดนครพนม เพื่อเปิดให้ความรู้เรื่องดินเค็มกับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้และความเข้าใจถึงสภาพของดินและน้ำบาดาลในพื้นที่ของตนเพื่อสามารถกระจายความรู้เรื่องดินเค็มสู่ครอบครัวชุมชนได้
          ในการจัดโครงการเผยแพร่ดินเค็มสู่ชุมชนลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง จังหวัดนครพนม ได้จัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม และโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา อ.นาแก จ.นครพนม โดยมี ผศ.ดร. อุมา สีบุญเรื่อง (หัวหน้าโครงการ) อาจารย์ อุบะ ศิริแก้ว (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) คุณเฉลิมชัย จันทร์วงษา (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ) และคุณอนัญญา คูสกุล (คุณครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
          การจัดทำโครงการครั้งนี้มี ข้าราชการ พนักงาน ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำคุณครูและนักเรียนโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาเข้าร่วมทำการจัดกิจกรรมซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนคือ ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำและโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวนประมาณ100คน นับว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องดินเค็ม สู่เยาวชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อได้เข้าใจในสภาพดินเค็มในพื้นที่ และเป็นการต่อยอดแนวคิด เพื่อประยุกต์ใช้ในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมส่วนที่ 1 ณ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม

 

เปิดส่วนนิทรรศการโครงการ
โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองวิทยา

 
 อบรมเกี่ยวกับการตรวจวัดความเค็ม
โดย
อาจารย์อุบะ ศิริแก้ว และคณะวิจัย สจล.
   
   


กิจกรรมส่วนที่ 2 ณ.โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา อ.นาแก จ.นครพนม

เปิดส่วนนิทรรศการโครงการ
โดย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองวิทยา
 
 อบรมเกี่ยวกับการตรวจวัดความเค็ม
โดย
อาจารย์อุบะ ศิริแก้ว และคณะวิจัย สจล.
   
   


ประโยชน์ที่ได้รับ
1.เยาวชนทั่วไปและนักเรียนจะตระหนักเห็นความสำคัญในศักยภาพตนเองที่เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการลงมือ  ปฏิบัติเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย
2. หน่วยงานผู้มีส่วนร่วมในโครงการเข้าใจถึงผลของโครงการฯต่อชุมชน
3. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในสถาบันการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง