รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
 
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ    วันที่ : 06 ก.พ. 2557

รายละเอียดข่าว

          สถาบันเทคโนโลยีพระจองเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่3ที่มีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.75 เข้าเรียนในโครงการปริญญาตรีแบบก้วหน้า (4+1)
ในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และ สาขาการก่อสร้างและการจัดการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน/upload/files/fac__13-01-2014_09-23-38.pdf