นักศึกษา ป.เอก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
 
แก้ไขโดย :  สมชาย สำลีรางค์กูล    วันที่ : 11 มี.ค. 2558

รายละเอียดข่าว

     นายหฤทัสถ์ พ่อบาล นักศึกษาปริญญาเอกทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม และนายพิณิชธนชัยโชคศิริกุล นักศึกษาปริญญาเอกทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวศ.ด.โยธา ซึ่งมี รศ.ดร.อุมา สีบุญเรืองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมงานอบรม Researcher Connect ภายใต้โครงการ Newton Fund จัดโดย British Council และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย (สกว) โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถสื่อสารงานวิจัยของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มผู้ฟังอย่างเหมาะสม โครงการนี้จัดขึ้นทั่วประเทศไทยครอบคลุม 5 จังหวัด เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558

รูปกิจกรรม
 
อธิบายรูปที่ 1