นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาประเภทเบาที่สุด อันดับ 2
 
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ    วันที่ : 26 ก.ย. 2556

รายละเอียดข่าว

          นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ 1. นายธนาคาร  นาคสินธ์ 2. นายนาวาวี  มะแส  3. นายจิรวัฒน์  ฤทธิ์น้ำคำ 4. นายธนุตม์ กล่อมระนก 5. นายณัฐสรรค์ ทองเล่ม 
พร้อมทั้งเพื่อนที่ไปช่วยงานคือ 1. นายธีร์ดนัย  อินดี 2. นางสาวณัฐธิดา  ขวัญลิขิต  3. นางสาวกชมน  เรืองวิโรจนกุล โดย ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
คอนกรีตมวลเบา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556
โดยครั้งนี้ได้รับรางวัลคอนกรีตมวลเบาประเภทเบาที่สุด อันดับ 2 

รูปกิจกรรม

 
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธารับมอบรางวัลประเภทเบาที่สุด อันดับ 2