ค้นหา:        

ค้นพบทั้งหมด 7 รายการ
ชื่อเรื่อง อาจารย์ ชื่อผู้แต่ง ปี
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลในพื้นที่วิกฤตการณ์ น้ำบาดาล รศ.ดร. อุมา สีบุญเรือง นายวัฒนา คงกระจ่าง
นางสาวศุภรา สวนมะลิ
นายโสภณ ลี้ธนะรุ่ง
2012
กระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานก่อสร้าง รศ.ดร. จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง ณัฐวุฒิ เรืองสุขศรีวงศ์
ปาลิน สุขกิจ
อาริตา เอมะศิริ
2011
การตรวจสอบและประเมินผลมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจราจรในระยะดำเนินการเปิดใช้งานสนามบินสุวรรณภูมิ ผศ. นัฐพร นวกิจรังสรรค์ นายกองทัพ รสฉ่ำ
นายจักรพงศ์ ย่างเยื้อง
นายจารุวัฒน์ เอี่ยมขันทอง
2010
ฐานรากและคานมวลเบาสำเร็จรูป รศ.ดร. คมสัน มาลีสี นายมนตรี สุวรรณวร
นายมาโนช สุภีพุฒ
นายวศิน ธรรมวิริยะกุล
2010
การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคสำหรับเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล รศ.ดร. อุมา สีบุญเรือง นายเจษฎา โพธิ์จันทร์
นายไท อธิอาภานนท์
2010
การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของปูนก่อและปูนฉาบ รศ.ดร. คมสัน มาลีสี นายวัชรินทร์ เวทยาวงศ์
นายศักดิ์สิทธิ์ เพ็งประพันธ์
นายเอกรินทร์ พินเดช
2007
222 อ. อุบะ ศิริแก้ว 222
sss
ssss
2003
Select Record Goto Page