Summary
ชื่อผู้แต่ง นายวัชรินทร์ เวทยาวงศ์
นายศักดิ์สิทธิ์ เพ็งประพันธ์
นายเอกรินทร์ พินเดช
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. คมสัน มาลีสี
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของปูนก่อและปูนฉาบ
THE STUDY TO COMPARE PHYSICAL PROPERTIES OF MASONRY MORTAR AND PLASTER MORTAR
ปีการศึกษา 2007
  
Abstract
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการทดสอบเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการดูดซึมน้ำ การหดตัว ค่ากำลังรับแรงอัดและแรงดึง โดยใช้มาตรฐา ASTM และมาตรฐาน JIS ในการทดสอบซีเมนต์มอร์ต้าร์โดยใช้อัตราส่วนน้ำที่เหมาะสม กับ อัตราส่วนน้ำที่ผู้ผลิตระบุไวัมาทำการทดสอบที่อายุ 3,7 และ 28 วัน แล้วนำคุณสมบัติทางกายภาพที่ได้จากการทดสอบมาเปรียบเทียบ
Keyword การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของปูนก่อและปูนฉาบ