Summary
ชื่อผู้แต่ง นายมนตรี สุวรรณวร
นายมาโนช สุภีพุฒ
นายวศิน ธรรมวิริยะกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. คมสัน มาลีสี
ชื่อเรื่อง ฐานรากและคานมวลเบาสำเร็จรูป
Prefabrication light weight footing and beam
ปีการศึกษา 2010
  
Abstract
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำคอนกรีตมวลเบาที่จะนำมาใช้ทำการหล่อโครงสร้างคานและฐานราก โดยความหนาแน่นของคอนกรีตมวลเบาที่ทำการหล่อคานและฐานรากจะอยู่ระหว่าง 1600-1800 กก./ลบ.ม. ซึ่งเหมาะสำหรับงานโครงสร้าง และเป็นการศึกษาการออกแบบ แบบหล่อคานและฐานรากสำเร็จรูป ที่สามารถนำมาใช้ประกอบโครงสร้างได้และมีน้ำหนักที่เหมาะสม และสะดวกในการประกอบโครงสร้าง
Keyword ฐานรากและคานมวลเบาสำเร็จรูป