Summary
ชื่อผู้แต่ง ณัฐวุฒิ เรืองสุขศรีวงศ์
ปาลิน สุขกิจ
อาริตา เอมะศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง
ชื่อเรื่อง กระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานก่อสร้าง
DECISION MAKING PROCESS IN CONSTRUCTION MANAGEMENT
ปีการศึกษา 2011
  
Abstract
                   การตัดสินใจในการบริหารงานก่อสร้างนั้น ควรมีกระบวนการที่เป็นขั้นตอนอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจที่ดีที่สุด แต่จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานก่อสร้าง ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีวรรณกรรมที่ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจที่ใช้ได้ในการบริหารงานก่อสร้างได้โดยตรง ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะชี้ให้เห็นถึงกระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานก่อสร้าง โดยการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้รับเหมาหลัก คัดเลือกผู้รับเหมาช่วง และคัดเลือกโครงการเพื่อเข้าร่วมการประมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจที่ใช้ในการคัดเลือกดังกล่าว จากการวิเคราะห์เนื้อหาสามารถสรุปเป็นกระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานก่อสร้าง 11 ขั้นตอนหลักคือ(1) คำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักขององค์กร (2) จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน (3) เลือกเกณฑ์ / ปัจจัยเบื้องต้น (4) เก็บข้อมูลตามเกณฑ์ / ปัจจัยเบื้องต้นแล้วนำมาตรวจสอบเงื่อนไข  (5) หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ (6) พัฒนาเกณฑ์ / ปัจจัยให้เหมาะสม (7) กำหนดน้ำหนักความสำคัญให้กับเกณฑ์ / ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจ (8) เก็บข้อมูลที่จะนำมาตัดสินใจตามเกณฑ์ / ปัจจัยที่พัฒนาขึ้นมาใหม่(9) ใช้เกณฑ์ / ปัจจัยที่พัฒนาแล้วในการวิเคราะห์ทางเลือก(10) ตัดทางเลือกที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรออก และจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกที่เหลืออยู่(11) ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งกระบวนการตัดสินใจที่ได้นี้ จะเป็น จุดเริ่มต้นของการพัฒนากระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานก่อสร้างที่มีความเป็นทั่วไปมากขึ้น
Keyword กระบวนการตัดสินใจในการบริหารงานก่อสร้าง