Summary
ชื่อผู้แต่ง นายเจษฎา โพธิ์จันทร์
นายไท อธิอาภานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. อุมา สีบุญเรือง
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคสำหรับเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
WATER RESOURCES MANAGEMENT FOR CONSUMPTION ON LIPE ISLAND, SATUN PROVINCE
ปีการศึกษา 2010
  
Abstract
เกาหลีเป๊ะ จังหวัดสกุล เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยในฝั่งทะเลอันดามัน ในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกาหลีเป๊ะประสบปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ปัญหาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งในปัจจุบันเกาะหลีเป๊ะมีปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะและการท่องเที่ยว คือ ปัญหาเรื่องน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการจากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันเกาะหลีเป๊ะจะใช้น้ำที่ขนถ่ายลงเรือจากฝั่งและน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งในช่วงฤดูแล้งและช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ทั้งเกาะจะประสบกับปัญหาน้ำใต้ดินขาดแคลน ส่งผลให้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนบนเกาะ จากข้างต้นพบว่าเกาะหลีเป๊ะจะต้องมีการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในเกาะมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี โดยการนำการบริหารจัดการแหล่งน้ำของเกาะอื่นๆ เช่น เกาะล้าน เกาะสีชัง และเกาะสมุย เข้ามาช่วยเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโดยการหาขนาดของระบบประปาในอนาคตบนเกาะหลีเป๊ะ(demand) และแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้บนเกาะหลีเป๊ะและเกาะข้างเคียง(supply) เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอัตราความต้องการใช้น้ำกับแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เพื่อหาสัดส่วนของการออกแบบที่เหมาะสมต่อไป
Keyword การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคสำหรับเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล