Summary
ชื่อผู้แต่ง นายวัฒนา คงกระจ่าง
นางสาวศุภรา สวนมะลิ
นายโสภณ ลี้ธนะรุ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. อุมา สีบุญเรือง
ชื่อเรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลในพื้นที่วิกฤตการณ์ น้ำบาดาล
THE STUDY OF CHANGE OFGROUNDWATER LEVELS IN GROUNDWATER CRITICAL AREA
ปีการศึกษา 2012
  
Abstract
          พื้นที่วิกฤตน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดรอบข้างที่เป็นเขตวิกฤต ประกอบไป ด้วย จังหวัดอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ล้วนเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร ภาคครัวเรือน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ที่มีการใช้น้ำบาดาลมีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะใช้น้ำบาดาลในการผลิตเพราะเป็นน้ำที่ได้มาตรฐานและสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อเครื่องจักร ดังนั้น พื้นที่ๆมีแหล่งอุตสาหกรรมหนาแน่นก็จะมีผลกระทบต่อน้ำบาดาลมากกว่าพื้นที่อื่นๆ

          จุดประสงค์ของการศึกษานี้คือการตรวจสอบสถานการณ์และแนวโน้มระดับน้ำบาดาลในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาล ปริมาณความต้องการใช้น้ำบาดาล การทรุดตัวของแผ่นดินในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำบาดาล โดยใช้ทฤษฏี การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์(Correlation) ทฤษฏีInterpolation รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องช่วยในการเปรียบเทียบ

          จากการศึกษาระดับความลึกน้ำบาดาลจากปากบ่อในอดีตพบว่า มีปริมาณการใช้น้ำบาดาดมากเนื่องจากไม่มีกฎหมายเคร่งครัด  เมื่อนำปัจจัยต่างๆมาเปรียบเทียบกันพบว่าระดับน้ำบาดาลลดต่ำลง ระดับการทรุดตัวของดินเพิ่มสูงขี้น แต่หลังจากที่มีการออกพระราชบัญญัติน้ำบาดาลเพื่อควบคุมปริมาณการใช้น้ำบาดาล โดยเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล เมื่อนำปัจจัยต่างๆมาเปรียบเทียบอีกครั้ง พบว่าปริมาณการใช้น้ำบาดาลลดลงส่งผลให้ระดับความลึกน้ำบาดาลจากปากบ่อและค่าระดับการทรุดตัวของดินลดลง
Keyword การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลในพื้นที่วิกฤตการณ์ น้ำบาดาล