ค้นหา:        

ค้นพบทั้งหมด 4 รายการ
ชื่อเรื่อง อาจารย์ ชื่อผู้แต่ง ปี
การศึกษาความสูงต่ำของพื้นที่เขตลาดกระบัง มีนบุรี และหนองจอก เพื่อประโยชน์ของชุมชน รศ.ดร. คมสัน มาลีสี ถนอม ศรีวรษา 2012
การทำนายการเคลื่อนตัวของดินจากการขุดอุโมงค์ด้วยหัวเจาะแบบปรับความ ดันดินสมดุล โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และโครงข่ายประสาทเทียมประยุกต์ ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เสฎฐวุฒิ สุนทรจักร 2011
ปัจจัยสำหรับประเมินจริยธรรมของผู้รับเหมาตามโครงสร้างองค์กร:มุมมองของตัวแทนของเจ้าของโคงการ รศ.ดร. จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง รุ่งเรือง ภู่สำลี 2008
Optimal Road Pricing Scheme Design รศ.ดร. เอกชัย สุมาลี Akachai Sumalee 2004
Select Record Goto Page