Summary
ชื่อผู้แต่ง ถนอม ศรีวรษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. คมสัน มาลีสี
ชื่อเรื่อง การศึกษาความสูงต่ำของพื้นที่เขตลาดกระบัง มีนบุรี และหนองจอก เพื่อประโยชน์ของชุมชน
STUDY ON LAND ELEVATION IN LADKRABANG MINBURI AND NONGJOK AREA FOR COMMUNITY UTILIZATION
ปีการศึกษา 2012
  
Abstract
             ปัจจุบันได้มีระบบโทรมาตรใช้นำมาเพิ่อตรวจวัดระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำและผิวน้ำ โดยวางเป็นโครงข่ายทั่ว กทม. แต่ยังไม่เพียงพอที่จะบอกว่าพื้นที่ต่างๆ มีระดับน้ำสูงหรือต่ำเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ งานวิจัยนี้จึงได้สำรวจข้อมูลระดับพื้นที่ ได้แก่ ถนน และสาธารณะสถานที่สำคัญ เพื่อคาดการณ์ความสูงของระดับน้ำที่ได้จากระบบโทรมาตรประกอบกับข้อมูลสำรวจค่าระดับของพื้นที่และการระบายน้ำผ่านคูคลองต่างๆ ซึ่งจะทำให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงความจริงและรูวิธีเตรียมการและป้องกันได้ทันท่วงที

              การวิจัยนี้ได้ออกสำรวจวัดระดับความสูงต่ำของพื้นที่ด้วยกล้องระดับอัตโนมัติโดยใช้หมุดอ้างอิงระดับของ กทม. ปี พ.ศ.2549 เป็นหมุดอ้างอิง และยังได้วัดหน้าตัดคลอง ความเร็วกระแสน้ำ และ ความหนาของตะกอนในคลองย่อยที่มีอยู่ในพื้นที่ระหว่างคลองแสนแสบถึงคลองประเวศน์บุรีรมย์โดยเลือก เขต

 มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง  เป็นพื้นที่ศึกษาของการวิจัยครั้งนี้

              ผลการวิจัยจะไดข้อมูลระดับความสูงต่ำของพื้นที่ ประกอบกับคาดการณ์ความสูงของน้ำเหนือ

พื้นที่ภมิประเทศที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในระดับต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
Keyword การศึกษาความสูงต่ำของพื้นที่เขตลาดกระบัง มีนบุรี และหนองจอก เพื่อประโยชน์ของชุมชน