Summary
ชื่อผู้แต่ง รุ่งเรือง ภู่สำลี
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง
ชื่อเรื่อง ปัจจัยสำหรับประเมินจริยธรรมของผู้รับเหมาตามโครงสร้างองค์กร:มุมมองของตัวแทนของเจ้าของโคงการ
FACTORS FOR EVALUATING ETHICS OF CONTRACTORS BASED ON ORGANIZATIONAL STRUCTURE: A VIEW FROM OWNERS’ REPRESENTATIVES
ปีการศึกษา 2008
  
Abstract
            ในปัจจุบันการคัดเลือกผู้รับเหมา เจ้าของโครงการหรือตัวแทนเริ่มคำนึงถึงจริยธรรมของผู้รับเหมามากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าถ้าเจ้าของหรือตัวแทนคัดเลือกได้ผู้รับเหมาที่มีจริยธรรมต่ำเข้าไปร่วมทำงานด้วย อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านการเงิน เวลา และคุณภาพต่อโครงการก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยยังขาดเกณฑ์สำหรับประเมินจริยธรรมของผู้รับเหมา ดังนั้นงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์สำหรับประเมินจริยธรรมของผู้รับเหมาโดยเจ้าของโครงการหรือตัวแทนบนพื้นฐานของโครงสร้างองค์กรวิธีการวิจัยใช้การสำรวจความคิดเห็นจากเจ้าของโครงการหรือตัวแทนที่เกี่ยวกับความมีอิธิพลของแต่ละปัจจัยที่มีต่อการประเมินจริยธรรมของผู้รับเหมา การวิเคราะห์ข้อมูลกระทำ 3 วิธี ดังนี้(1)เปรียบเทียบลำดับความมีอิทธิพลของปัจจัย (2) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย และ (3) จัดกลุ่มปัจจัยเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสร้างกลุ่มปัจจัย ได้เป็น 8 กลุ่มปัจจัย พร้อมทั้งน้ำหนักความสำคัญดังนี้ “วิศวกรรมและการก่อสร้าง” (13%) “การจัดซื้อและการจัดจ้าง” (14%) “การเงินและการบัญชี” (15%) “ระบบคุณภาพ” (12%) “ผู้จัดการโครงการ” (21%) “เครื่องมือและเครื่องจักร” (8%) “ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม” (10%) ซึ่งผลการจัดกลุ่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแบบจำลองสำหรับการประเมินจริยธรรมของผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยต่อไป
Keyword KMITL-2008-EN-090-252