ชื่อเรื่อง Applying Neural Networks for Concrete Strength Prediction in the Construction of Suvarnabhumi Airport
ประเภทผลงาน การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง Suchatvee Suwansawat, Sc.D.
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม The 1st KMITL International Conference Integration of Science and Technology for Sustainable Development
ปีที่ 2004
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Keyword