ชื่อเรื่อง The M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line: A Road to Success of the First Subway Project in Bangkok
ประเภทผลงาน การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง Suchatvee Suwansawat, Sc.D.
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม Proc. the 21st Conference of Asean Federation of Engineering Organizations (CAFEO)
ปีที่ 2003
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Keyword