ชื่อเรื่อง
ประเภทผลงาน วารสารระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม Wang, J. and Sumalee A. (2015) Automatic Freeway Incident Detection for Free Flow Conditions: A Vehicle Reidentification Based Approach Using Image Data from Sparsely Distributed Video Cameras, Mathematical Problems in Engineering, Article ID 102380 13 pa
ปีที่ 2015
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Keyword