รหัสวิชา 19538501
ชื่อกระบวนวิชา (ไทย)     อุทกวิทยาขั้นสูง
ชื่อกระบวนวิชา (อังกฤษ) advanced hydrology
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 04 ก.พ. 2557
ข่าวประกาศ
-
ผู้สอน
  รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน
เวลาเรียน
-
วันสอบ
-
การให้คะแนน
-
แผนการสอน
สัปดาห์ที่ วันที่ บรรยาย ปฏิบัติการ
1 4 และ 7 พ.ย. 56 บทที่ 2: การประมวลผลข้อมูล 101_2.ppt Lab 2: การประมวลผลข้อมูล lab2.doc
2      
3      
การส่งการบ้าน
-
Software
-
เอกสารประกอบการสอน
-