รหัสวิชา 19538504
ชื่อกระบวนวิชา (ไทย)     การไหลในทางน้ำเปิด
ชื่อกระบวนวิชา (อังกฤษ) open channel flow
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 04 ก.พ. 2557
ข่าวประกาศ
-
ผู้สอน
  รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง
เวลาเรียน
-
วันสอบ
-
การให้คะแนน
-
แผนการสอน
-
การส่งการบ้าน
-
Software
-
เอกสารประกอบการสอน
-