รหัสวิชา 19538611
ชื่อกระบวนวิชา (ไทย)     การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ชื่อกระบวนวิชา (อังกฤษ) project feasibility analysis
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 04 ก.พ. 2557
ข่าวประกาศ
-
ผู้สอน
  ผศ.ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์
เวลาเรียน
-
วันสอบ
-
การให้คะแนน
-
แผนการสอน
-
การส่งการบ้าน
-
Software
-
เอกสารประกอบการสอน
-