รหัสวิชา 19538401
ชื่อกระบวนวิชา (ไทย)     หลักการนโยบายการขนส่ง
ชื่อกระบวนวิชา (อังกฤษ) principles of transportation policy
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 15 ก.พ. 2557
ข่าวประกาศ
-
ผู้สอน
  ดร.จำรัส พิทักษ์ศฤงคาร
เวลาเรียน
-
วันสอบ
-
การให้คะแนน
-
แผนการสอน
-
การส่งการบ้าน
-
Software
-
เอกสารประกอบการสอน
-