รหัสวิชา 01096051
ชื่อกระบวนวิชา (ไทย)     วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
ชื่อกระบวนวิชา (อังกฤษ) construction engineering and management
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 03 ม.ค. 2557
ข่าวประกาศ
-
ผู้สอน
  รศ.ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง
เวลาเรียน
-
วันสอบ
-
การให้คะแนน
-
แผนการสอน
-
การส่งการบ้าน
-
Software
-
เอกสารประกอบการสอน
-