รหัสวิชา 01097121
ชื่อกระบวนวิชา (ไทย)     ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง
ชื่อกระบวนวิชา (อังกฤษ) advanced soil mechanics
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 03 ม.ค. 2557
ข่าวประกาศ
-
ผู้สอน
  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
เวลาเรียน
-
วันสอบ
-
การให้คะแนน
-
แผนการสอน
-
การส่งการบ้าน
-
Software
-
เอกสารประกอบการสอน
-