รหัสวิชา 19538313
ชื่อกระบวนวิชา (ไทย)     เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี
ชื่อกระบวนวิชา (อังกฤษ) selected topics in geotechnical engineering
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 04 ก.พ. 2557
ข่าวประกาศ
-
ผู้สอน
  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
เวลาเรียน
-
วันสอบ
-
การให้คะแนน
-
แผนการสอน
-
การส่งการบ้าน
-
Software
-
เอกสารประกอบการสอน
-