ประธานสาขาวิชา
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
นาย ธีรเดช คำวิไล
นาง พัชรา ชัยลิขิตเจริญ
นาง มณีรัตน์ สรรพอาษา
นาย มนิตย์ บุปผาชาติ
นาย สมบัติ เนตรสว่าง
นาย อานนท์พร สุวรรณพลาย