- Uba Sirikaew
อ. อุบะ ศิริแก้ว

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ
โทรศัพท์ : 0-2329-8334 โทรสาร : 0-2329-8335
อีเมล์ : ksmaneer@kmitl.ac.th เว็บไซต์ : http://www.kmitl.ac.th/~ksuba/
ห้องพัก : -  
  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • วิชาที่สอน
  • ผลงานทางวิชาการ
  • การฝึกอบรม
  • งานบริการทางวิชาการ
  • ความเชี่ยวชาญ
-M.Eng., Geology, Asian Institute of Technology, AIT (Thailand)
-B.Sc., Geology Technology, Kornkaen University (Thailand)
      พ.ศ.
2543 -ปัจจุบัน ​       อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
2539-2544           อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2532 - 2543         นักธรณีวิทยา กองวิทยาการธรณี กรมชลประทาน รับผิดชอบงานสำรวจ ฯ งานอัดฉีดของผสมด้วยแรงดันในชั้นหินฐานราก                             งานผู้ควบคุมงานระเบิดอาคารระบายน้ำล้นโครงการเขื่อนป่าสัก
2530-2531           ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญคานาดาโครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติผ่านดาวเทียม (CIDA) 
2529-2530           นายช่างสนามชั้น 3 โครงการพัฒนาน้ำบาดาลฝั่งซ้ายแม่น้ำน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 พิษณุโลก กรมชลประทาน


   
 
   โครงงาน
   1. [2003] 222
   วารสารระดับนานาชาติ
   1. Yamamoto, Y. Rungcharustanadech, N. and Sirikaew, U., 2012, "Topographical Change Prediction of the Beach or the Seabea in the Front of a Coastal Structure", Proceeding of the International Offshore Engineering.
   2. Nunthawath C, Yoshimichi Y and U Sirikaew, 2011, "Effect of Coastal Prevention by Beach and Serious Problems in Some Coasts of the Gulf of Thailand", International Society of Offshore and Polar Engineers (ISOPE),1185-1192.
   วารสารระดับประเทศ
   1. Uba Sirikaew, Preechanun Srikaew and Ananya Kusakul, 2555, "The Use of Satellite images for Preliminary Investigation of the Ancient Salt Pits in the Nam Kam Basin", the ICEES 2012 Phanompehn Cambosia.
   2. อุบะ ศิริแก้วและคณะ, 2552, "งานเจาะสำรวจฐานรากอาคารบ้านพัก เอกชัย 22", สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
   3. อุบะ ศิริแก้วและคณะ, 2551, "งานเจาะสำรวจดินลูกรังถมปรับพื้นที่สวนสาธารณะเทศบาล คลอง ด่าน จ.สมุทรปราการ", คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง.
   4. อุบะ ศิริแก้วและคณะ, 2550, "งานสำรวจฐานรากของบ่อก๊าซชีวภาพ บริษัทเครือเบทาโกร จ.ลพบุรี, สระบุรีและนครราชสีมา", คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
   5. อุบะ ศิริแก้วและคณะ, 2549, "งานสำรวจแหล่งทรายและบ่อลูกรังพื้นที่เขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี", คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
   6. อุบะ ศิริแก้วและคณะ, 2549, "งานเจาะสำรวจฐานรากเจดีย์วัดประยูรวงศาวาส", สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8 หน้า.
   การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
   1. Uba Sirikaew and et al, 2012, "Use of Imagery Information for the Study of Sichol Beach Changing, Nakhon Si Thamarat Province", Thailand, 4th International Conference on Remote Sensing in Archaeology (ICRSA4),,.
   การประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
   1. Uma Seebunrueng and Uba Sirikaew, 2549, "Investigation and Exploration of Groundwater Availability, case study on Bangwan and Tamnang Subdistrict", Phangna Province Thailand,,.
   2. ศักดิ์สิทธิ์ มหาราชและอุบะ ศิริแก้ว, 2549, "ยุคทองของสมองกล ตอน อ้อมกอดและจุมพิต", โยธาสาร,,.
  •      ที่ปรึกษาโครงการ Survey & Preliminary Study for Pipeline Route of Raw Water Pipeline from  Si Yat Reservoir        to Amata Industrial Estate Project; Reservoirs Areas                                                                                        ขอบเขตงาน ศึกษาslope stability และ reservoir operationบ่อพักน้ำดิบซึ่งเดิมเป็นบ่อลูกรังและบ่อขยะ (ต.ค.-พ.ย.              2556)เจ้าของงาน โปรเอ็นเทคเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนซัลแตนท์
  •      ที่ปรึกษา โครงการ ศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลใน        พื้นที่เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมอาหาร          และเครื่องดื่ม                                                                                                                                                  ขอบเขตงาน รับผิดชอบงานอุทกธรณีของแหล่งน้ำบาดาลและศึกษาสภาพการใช้น้                                                          เจ้าของงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  •      ที่ปรึกษา ฯ ต.ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน และดิน โครงการการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ              ป้องกัน แก้ไข และลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะการดำเนินของท่าอากาศยาน      สุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2553-2554 
ความเชี่ยวชาญ:
-Geology
-Soil Investigation and Improvement
-Hydrology
-Hydraulic Laboratory
-Soil Testing Laboratory


งานวิจัยที่สนใจ:
-

เกียรติประวัติและรางวัล:
-