Dr.Suchatvee Suwansawat (สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
Professor
Email: kssuchat@kmitl.ac.th or kmitlpresident@gmail.com
Tel.:(+66) 2329-8334

EDUCATION:

Doctor of Science (Sc.D.) in Civil and Environmental Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
Specialized on Geotechnical Engineering and Underground Construction
Master of Science (MS.) in Technology and Policy, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
Specialized on Globalization Policy and System Management
Master of Science (MS.) in Civil and Environmental Engineering, University of Wisconsin-Madison, USA
Specialized on Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
Bachelor of Engineering (B.Eng.) in Civil Engineering, 1st class Honors, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
President of KMITL’s Engineering Class of 1994

AREA OF INTERESTS:

 • Civil Engineering
 • Underground Construction
 • Tunnel Construction
 • Geotechnical Engineering
 • Globalization
 • System Management
 • Political Economy
 • Project Management
 • Geoenvironmental Engineering
 • Geophysics
 • System Thinking
   

RESEARCH FOCUS:

 • Settlements caused by Underground Construction and Tunneling
 • Using Artificial Neural Networks for Predicting Settlements
 • Tunnel Cost Analysis
 • Knowledge Management in Construction
 • Numerical and Analytical Methods
 • Time Domain Reflectometry for Nondestructive Investigation
 • System Dynamics for Policy and Business
   

TEACHING COURSES:

Bachelor courses:
 • NA
Master courses:
 • Advanced Soil Mechanic
 • Underground Construction and Tunneling
Doctoral courses:
 • Underground Construction and Tunneling
 • Advanced Soil Mechanic
 • Advanced Geotechnical Engineering
 • Selected Topic in Geotechnical Engineering

PROFESSIONAL EXPERIENCES:

ประสบการณ์การทำงาน
• อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2558•ปัจจุบัน)
• นายกสภาวิศวกร (พ.ศ. 2562 • ปัจจุบัน)
• ประธานที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560 • ปัจจุบัน)
• คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2553•2557)
• ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• กรรมการสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2557)
• กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (พ.ศ. 2554•ปัจจุบัน)
• นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2557•2559)
• ประธานกรรมการ มูลนิธิอาคารเขียวไทย (พ.ศ. 2557•ปัจจุบัน)
• ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ (พ.ศ. 2555•2556)
• ประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ Airport Rail Link (พ.ศ. 2552•2553)
• ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2553•2556)
• ประธานคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์แห่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2549•2557)
• ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการยุววิศวกรแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2543•2547)
• กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (พ.ศ. 2557•ปัจจุบัน)
• กรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำ (พ.ศ. 2557•ปัจจุบัน)
• กรรมการและโฆษกคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (2 วาระ) (พ.ศ. 2551)
• กรรมการบริษัทเดินรถไฟฟ้า (Airport Rail Link) (พ.ศ. 2553•2554)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2552•2554)
• กรรมการองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2553•2554)
• กรรมการข้าราชการพลเรือน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2554•ปัจจุบัน)
• กรรมการประเมินความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การสอบผู้พิพากษา (พ.ศ. 2554•ปัจจุบัน)
• กรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ (พ.ศ. 2555•ปัจจุบัน)
• กรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2554•2557)
• กรรมการยุทธศาสตร์การประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2554•2557)
• กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ (บิดาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคของไทย) (พ.ศ. 2553•ปัจจุบัน)
• อุปนายกสมาคมชาวระยอง (พ.ศ. 2553•ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2557•ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2556•2557)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2556•2557)
• ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช (พ.ศ. 2557•ปัจจุบัน)
• ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2545•2547)
• หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2552•2553)

งานด้านวิชาการและวิจัย
• นักวิชาการอาคันตุกะ Kyoto University (Japan) Griffith University (Australia) และ Asian Institute of Technology, AIT (Thailand)
• อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
• ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่ระดับประเทศและนานาชาติมากกว่า 150 บทความ และ 5 สิทธิบัตร
• แต่งตำรา “เทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์ Tunneling Technology” และ “วิศวกรรมอุโมงค์ Tunnel Engineering”
• กรรมการพิจารณาวารสาร American Society of Civil Engineering (ASCE) แห่งสมาคมวิศวกรรมโยธาสหรัฐอเมริกา
• ที่ปรึกษาวิชาการโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐบาล เช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย) โครงการรถไฟฟ้ายกระดับและใต้ดินส่วน ต่อส่วนขยาย โครงการอุโมงค์ป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร โครงการอุโมงค์ส่งน้ำขนาดใหญ่ของการประปานครหลวง โครงการทางด่วนขั้นที่ 2 โครงการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม

วิทยากรรับเชิญ
• หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (ปนป.)
• หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE•CU)
• วิทยากรอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงและนักเรียนทุนรัฐบาล ให้แก่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.)
• วิทยากรอบรมครูแนะแนวทั่วประเทศ ให้แก่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.)
• วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน
• อาจารย์พิเศษในเรื่องการบริหารเทคโนโลยี การคิดเชิงระบบ และอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อเศรษฐกิจให้แก่สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการ และ ภาคเอกชน เช่น
• โครงการปริญญาเอกการบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการทวิปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การไฟฟ้านครหลวง กรมโยธาธิการ ไทยสมุทรประกันชีวิต
• สำนักป้องกันและบรรเทาสารธารภัย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลสมิตเวช

หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริหาร
• หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง สำนักงบประมาณ (นงส. 1)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. 5)
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 3)
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ. 1)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13)
• หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม. 10)
• หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE•CU 43)
• หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (ปนป. 1)
• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่น 9)
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI 3)
• หลักสูตร Executive Development program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 11)
• หลักสูตรการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่โลกศตวรรษที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ สถาบันคลังสมองของชาติ
• หลักสูตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Certification Program, DCP 105)
• หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program, ACP)
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Monitoring Fraud Risk Management, MFM)
• หลักสูตรการเงินและบัญชี (Financial Statement for Directors, FSD)
• หลักสูตรการวัดผลระบบการตรวจสอบภายในองค์กร (Monitoring the Internal Audit Function, MIA)
• หลักสูตรการพัฒนาและบรรลุผลยุทธศาสตร์ (Successful Formulation & Execution of Strategy, SFE)

HONOR AND PRIZE:

เกียรติคุณระดับนานาชาติ
• President Eisenhower Fellow 2013 สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้นำยุคใหม่
• วิศวกรดีเด่นแห่งอาเซียน “ASEAN Outstanding Engineering Achievement Contribution Award 2012”
• กรรมการบริหารสมาคมอุโมงค์โลก (Executive Committee Member) ณ. นครเจนีวา 2012
• รับการบันทึกในฐานะ “Outstanding 2000 Intellectuals of 21st Century”
• รับการบันทึกในฐานะ “Who’s Who in the World since 2009”
• Awarded Top 100 Engineers 2009 in Civil Engineering (International Geographical Center)
• ผู้เชี่ยวชาญสาขาเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ (Globalization Economy) แห่งสถาบัน MIT Industrial Performance Center USA
• องค์ปาฐก (Keynote Speaker) ณ. มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา และ the 8th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia- CAADRIA 2003 และ The 4th Global Tunnel Congress 2011
• ประธานคณะกรรมการจัดงานการอุโมงค์โลก (World Tunnel Congress Chairman 2012)
• ตัวแทนประเทศไทยในการประชุมอุโมงค์โลก The World Tunneling Congress (Amsterdam 2003, Singapore 2004, Seoul 2006, Prague 2007, Agra 2008, Budapest 2009, Vancouver 2010, Helsinki 2011, Brazil 2014)

เกียรติคุณระดับชาติ
• รางวัลเกียรติคุณเข็มทองคำ “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น 2557” สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
• รางวัลเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557” โครงการหนึ่งล้านเกล้าความดีถวายในหลวง
• รางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ปี พ.ศ. 2556
• รางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2555 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
• ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานในการนำความรู้ “ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์ การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน” จากกรรมาธิการเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ปี 2555
• “YOUNG LEADERS SHAPING THAILAND’S FUTURE” จากหนังสือพิมพ์ BANGKOK POST ปี พ.ศ. 2555
• รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2555 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
• รางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2555 สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา จากนิตยสารเส้นทางไทย
• กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง (Director Pool)
• ผู้เชี่ยวชาญในทะเบียนอนุญาโตตุลาการ ศาลยุติธรรม
• 100 Engineers หนึ่งร้อยวิศวกรไทย

BOOKS:

 

 • Tunnel Engineering
 • Tunneling Construction Technology

 

 

PUBLICATIONS:

Thesis:

 1. [2011] การทำนายการเคลื่อนตัวของดินจากการขุดอุโมงค์ด้วยหัวเจาะแบบปรับความ ดันดินสมดุล โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และโครงข่ายประสาทเทียมประยุกต์

Papers in International Journals:

 1. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2007, “Determining Settlement Troughs over Twin Tunnels using a Superposition Technique”, Journal of Geotechnical and Geoenviromental Engineering.
 2. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2007, “Lining Response of Twin Tunnels affected by EPB Shield Operation”, Proc. the 33th World Tunnel Congress.
 3. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2007, “Longitudinal Surface Settlements induced by EPB Tunneling in Bangkok Clay”, Proc. the 33th World Tunnel Congress.
 4. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2006, “A tool for rock tunnel design by convergence-confinement method”, Proc. of the ISRM International Symposium: 4th Asian Rock Mechanics Symposium.
 5. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2006, “Artificial Neural Networks for Predicting the Maximum Surface Settlement Caused by EPB Shield Tunneling”, Tunneling and Underground Space Technology.
 6. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2006, “Using artificial neural networks for predicting surface settlements over twin tunnels”, Proc. International Symposium on Underground Excavation and Tunneling.
 7. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2006, “Superposition technique for mapping surface settlement troughs over twin tunnels”, Proc. International Symposium on Underground Excavation and Tunneling.
 8. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2006, “Longitudinal surface settlements affected by EPB shield tunneling in soft ground”, Proc. International Symposium on Underground Excavation and Tunneling.
 9. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2005, “Geotechnical experience in the design and construction of the first Bangkok MRT subway line”.”, Journal of Engineering Geology.
 10. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2003, “Prediction of Surface Settlements Induced by EPB Tunneling in Bangkok Using ANN”, Proc. the 4th Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Eng..
 11. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2001, “Tunneling for the Chaloem Ratchamongkon Line in Bangkok”, Proc. 2001 of Rapid Excavation and Tunneling Conference (RETC), Society for Mining, Metallurgy, and Exploration.
 12. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 1999, “Bangkok MRTA: Chaloem Ratchamongkon Line”, Tunnel & Tunneling International.
 13. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 1999, “Cell size for water content dielectric constant calibrations for time domain reflectometry”, Geotechnical Testing Journal, ASTM, 22(1).

International Conference Proceedings:

 1. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2005, “Design Aspects of the Bangkok Blue Line Extension”, Proc. the 31th World Tunnel Congress,,.
 2. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2004, “Construction Planning of the Second Phase Subway System to the Southern Bangkok”, Proc. the 22nd Conference of Asean Federation of Engineering Organizations (CAFEO),,.
 3. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2004, “Influences of Tail Void Grouting on Lateral Ground Deformations Conducted with Shield Tunneling”, Proc. the 15th Southeast Asia Geotechnical Conference,,.
 4. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2004, “Applying Neural Networks for Concrete Strength Prediction in the Construction of Suvarnabhumi Airport”, The 1st KMITL International Conference Integration of Science and Technology for Sustainable Development,,.
 5. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2004, “Design of Optimum ANN for Forecasting Ground Deformations Caused by Shield Tunneling”, The 1st KMITL International Conference in Integration of Science and Technology for Sustainable Development,,.
 6. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2004, “Development of Calibration Cell for Time Domain Reflectometry Technique for Water Content Measurement”, The 1st KMITL International Conference in Integration of Science and Technology for Sustainable Development,,.
 7. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2004, “Shield Tunneling Database Management for Ground Movement Evaluation”, Proc. the 30th World Tunnel Congress,,.
 8. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2003, “The M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line: A Road to Success of the First Subway Project in Bangkok”, Proc. the 21st Conference of Asean Federation of Engineering Organizations (CAFEO),,.
 9. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2003, “The Challenging Subway Project in Bangkok: New Hope of Thais in Solving Traffic problem”, Proc. the 8th Conference of the Association for Computer Aided Architectural Design Research in Asia,,.
 10. Suchatvee Suwansawat, Sc.D., 2003, “3-D Deformation Analysis of Earth Pressure Balance Shield Tunnelling in Bangkok Subsoil”, Geotechnical Engineering Journal,,.
Scroll to Top