University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ Short-Term Exchange Program [Spring 2022]

University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ Short-Term
Exchange Program [Spring 2022] 
นักศึกษาที่สนใจดำเนินการดังนี้
1. ศึกษาโครงการโดยละเอียด และ download ใบสมัครได้ที่ https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/futurestudents/program/rise/ (ระดับความเชี่ยวชาญในภาษาญี่ปุ่นเป็นไปตามที่ที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร)
2. นำรายละเอียดโครงการไปสอบถามเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ประจำคณะเพื่อปรึกษาถึงความเป็นได้ในการเข้าร่วมโครงการ และบริหารจัดการด้านการลงทะเบียน ลาเรียน หรือดรอปเรียน

3. เตรียมเอกสารการสมัครตาม List of Required Documents ของแต่ละหลักสูตร และส่ง file เอกสารตามรูปแบบที่ University of the Ryukyusกำหนดมายังอีเมลe: khemthong.ar@kmitl.ac.th ภายในวันที่ 28 ตุลาคม2564

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ [ COVID-19] โครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง University of the Ryukyus จะแจ้งสถานการณ์ให้ทราบตามลำดับ
Scroll to Top