เชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมงานปฐมนิเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Link สำหรับลงทะเบียนเข้าซ้อมงานปฐมนิเทศ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม เวลา 16.00

https://engineering-kmitl.webex.com/engineering-kmitl/j.php?RGID=ree99eecfc19042f50db996866585cf71

Link สำหรับลงทะเบียนเข้างานปฐมนิเทศ วันพุธที่ 11 สิงหาคม เวลา 12.30

https://engineering-kmitl.webex.com/engineering-kmitl/j.php?RGID=rfba76c2b566725683749621c7027198e

Scroll to Top