UNDERGRADUATE INTERNATIONAL PROGRAM

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ข้อมูลหลักสูตร

School of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

General Information
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering in Civil Engineering (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Civil Engineering)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี)

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
148 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)…..อังกฤษ…………………………..
5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

Scroll to Top