FUNDING

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอ “โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนประจำปี 2565 (CITY & COMMUNITY INNOVATION CHALLENGE 2022)” รับสมัคร 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 เสนอขอรับทุนได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท/โครงการ

Scroll to Top