HISTORY

ประวัติภาควิชาวิศวกรรมโยธา :

         ในเริ่มแรกนั้นทางทางวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีชื่อว่า “ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง” จากนั้นจึงได้ถูกย้ายมาสังกัดในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า “สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (วศ.บ. สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการก่อสร้าง แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ประเทศประสบปัญหาทางด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนไป ทางภาควิชาจึงได้ปรับเปลี่ยนเนื้อาหลักสูตรจากหลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้างเป็นหลักสูตรวิศวกรรมโยธา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ภาควิชาวิศวกรรมโยธา” จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาหลักจะเป็นการคำนวณ การวิเคราะห์ การออกแบบ และด้านการบริหารการก่อสร้าง และทางภาควิชายังคงมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน

“We invite you to discover the challenges and excitement in Civil Engineering and explore our diverse teaching program and the wide range of research”

Scroll to Top