HALL OF FAME

ผศ.ดร. ปรีดา จาตุรพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับ  ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. ปรีดา จาตุรพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ผศ.ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในการได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง …

โปรดเกล้าตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ให้กับ ดร.อุมา สีบุญเรือง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น …

Scroll to Top