HONG KONG PhD FELLOWSHIP SCHEME

HONG KONG PhD FELLOWSHIP SCHEME นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   The Research Grants …

2022 Spring NTHU Exchange Program [National Tsing Hua University]

National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน รับสมัครนักศึกษาเข้า ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 เทอม …

Short-Term Exchange Program (Spring 2022) [University of the Ryukyus] Japan

University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ …

2022 Spring Semester Exchange Program [Kagoshima University] JAPAN

Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 1-2 เทอม (เริ่ม Spring …

Scroll to Top