ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร. ปรีดา จาตุรพงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

Scroll to Top