ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ 

ผศ.ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ในการได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 

Scroll to Top