Hall of Fame

แต่งตั้งตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ให้กับ ผศ.ดร.วิรุฬห์ คำชุม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิรุฬห์ คำชุม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์

แต่งตั้งตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ให้กับ ผศ.ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร. ปรีดา จาตุรพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับ  ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. ปรีดา จาตุรพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ผศ.ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในการได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

โปรดเกล้าตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ให้กับ ดร.อุมา สีบุญเรือง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์

Scroll to Top