โปรดเกล้าตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ให้กับ ดร.อุมา สีบุญเรือง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์