หลักสูตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 2 หลักสูตร ได้แก่
 • วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
  (หลักสูตร 4 ปี)
 • วิศวกรรมโยธา ภาคต่อเนื่อง
  (หลักสูตร 3 ปี)
 • ปริญญาตรี นานาชาติ

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธานานาชาติ หลักสูตร 4 ปี
 • วิศวกรรมโยธา ภาคนานาชาติ

 • ปริญญาโท

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี 3 หลักสูตร ได้แก่
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
 • วิศวกรรมมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 • ปริญญาเอก

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร 3 ปี ได้แก่
 • วิศวกรรมโยธาดุษฎีบัณฑิต
 • ข่าวประกาศ & ประชาสัมพันธ์

  229605044_4663990070278730_7003364204285243311_n

  โปรดเกล้าตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ให้กับ ดร.อุมา สีบุญเรือง

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น …

  MEDIA

  Scroll to Top