หลักสูตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 2 หลักสูตร ได้แก่
 • วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
  (หลักสูตร 4 ปี)
 • วิศวกรรมโยธา ภาคต่อเนื่อง
  (หลักสูตร 3 ปี)
 • ปริญญาตรี นานาชาติ

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธานานาชาติ หลักสูตร 4 ปี
 • วิศวกรรมโยธา ภาคนานาชาติ

 • ปริญญาโท

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี 3 หลักสูตร ได้แก่
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
 • วิศวกรรมมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 • ปริญญาเอก

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร 3 ปี ได้แก่
 • วิศวกรรมโยธาดุษฎีบัณฑิต
 • ข่าวประกาศ & ประชาสัมพันธ์

  MEDIA

  Scroll to Top