ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Scroll to Top