ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์

Scroll to Top