คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ตลอดปีการศึกษา 2564 (รับสมัครทุกเดือน)

👉หลักสูตรวิควกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และเกษตรอัจริยะ
– สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
– สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
– Doctoral of Engineering Program in Robotics and Computational Intelligence Systems (Multi-Disciplinary Program)
—————————————-
📖 แผนการศึกษา
👉 แบบ 1 ทำวิจัยอย่างเดียว
– แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท
– แบบ 1.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรี
👉 แบบ 2 เรียนรายวิชาพร้อมกับทำวิจัย
– แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท
– แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรี
—————————————-
👉ขั้นตอนการสมัคร
– ขั้นตอนที่ 1 ติดต่ออาจารย์รับรองเป็นที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลผลงานวิจัยอาจารย์บัณฑิต จาก https://grad-eng.kmitl.ac.th/
– ขั้นตอนที่ 2 ยื่นหนังสือรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา (PDF file) ผ่าน Email :
watinee.wa@kmitl.ac.th
– ขั้นตอนที่ 3 สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
—————————————-
💰อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
– ระดับปริญญาเอก(นักศึกษาไทย) 32,000 บาท/ภาคการศึกษา
– ระดับปริญญาเอก(นักศึกษาต่างชาติ) 120,000 บาท/ภาคการศึกษา
—————————————-
👉รายละเอียดการสมัครที่
https://new.reg.kmitl.ac.th/admision/#/graduate/announcement
👉ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https:/www.facebook.com/gradengkmitl
👉การสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://grad-eng.kmitl.ac.th

Scroll to Top