คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ตลอดปีการศึกษา 2564 (รับสมัครทุกเดือน)

👉หลักสูตรปกติ
(ก1 ทำวิจัยอย่างเดียว/ก2 เรียนรายวิชาพร้อมกับทำวิจัย/แผน ข เรียนรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
– วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
– วิศวกรรมเครื่องกล
– วิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ
– วิศวกรรมเคมี
– วิศวกรรมอตสาหการ
– วิศวกรรมชีวการแพทย์
– วิศวกรรมป้องกันประเทศ
– วิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม และการจัดการงานก่อสร้าง

👉หลักสูตรนานาชาติ
(Course Works and Research Plan A2)
– Master of Engineering Program in Automotive and Advanced Transportation Engineering (International Program)

👉หลักสูตรสหวิทยาการ
(Research Oriented Plan A1 /Course Works and Research Plan A2)
– Master of Engineering Program in Robotics and Computational Intelligence Systems (Multi-Disciplinary Program)
—————————————
👉ขั้นตอนการสมัคร
– ขั้นตอนที่ 1 ติดต่ออาจารย์รับรองเป็นที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลผลงานวิจัยอาจารย์บัณฑิต จาก https://grad-eng.kmitl.ac.th/

– ขั้นตอนที่ 2 ยื่นหนังสือรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา (PDF File) ผ่าน Email : watinee.wa@kmitl.ac.th

– ขั้นตอนที่ 3 สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/…
—————————————
💰อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
– ระดับปริญญาโท 27,000 บาท/ภาคการศึกษา
– หลักสูตรป้องกันประเทศ
ระดับปริญญาโท ก2 40,000 บาท /ภาคการศึกษา
ระดับปริญญาโท แผน ข 60,000 บาท /ภาคการศึกษา
—————————————
👉รายละเอียดการสมัครที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/…
👉ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/gradengkmitl
👉การสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://grad-eng.kmitl.ac.th/

Scroll to Top