Dr.Chalida U-tapao (ชลิดา อู่ตะเภา)
Associate Professor
Email: chalida.ut@kmitl.ac.th
Tel: (+66) 2329-8334

EDUCATION:

Ph.D. in Civil and Environmental Engineering, University of Maryland, College Park, MD., USA.
Major on Environmental Engineering
M.Eng. in Environmental Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Thailand.
B.Eng. in Construction Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Thailand.

AREA OF INTERESTS:

 • Environmental Engineering
 • Environmental Management
 • Wastewater Management
 • Solid Waste Management
 • Energy Management

RESEARCH FOCUS:

 • Wastewater Treatment and Management
 • Wastewater Optimization Model
 • Solid Waste Management
 • Biosolids-Energy Management
 • Biogas Production

PROFESSIONAL EXPERIENCES:

– ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน)
– กรรมการมูลนิธิอาคารเขียวไทย (พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)
– คณะกรรมการอนุกรรมาธิกาสิ่งแวดล้อมเพื่อศึกษาผลกระทบทางเสียงบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ (พ.ศ. 2550)
– อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทและเอก
– ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่ระดับประเทศและนานาชาติมากกว่า 50 บทความ
– ที่ปรึกษาวิชาการโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม
– โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์กับการปลูกต้นไม้ในเมือง
– โครงการวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากตะกอนจากกระบวนบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียและผลิตน้ำใช้ แห่งกรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา (District of Columbia Water and Sewer Authority, Washington, D.C.) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน
– โครงการศึกษาและออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรภายในสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– โครงการถังหมักขยะเศษอาหารแบบไร้อากาศเพื่อผลิตแก๊สมีเทนใช้ในการหุงต้ม
– โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม
– โครงการประเมินผลกระทาบสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
– ที่ปรึกษาวิชาการโครงการทางด้านวิศวกรรมโยธา
– โครงการสำรวจและประเมินผลกระทบจากเพลิงไหม้หลายๆอาคารในกรุงเทพมหานคร
– โครงการสำรวจตรวจสอบและประเมินความเสียหายของอาคารในกรุงเทพมหานครจำนวนมากกว่า 20 แห่ง

งานบริการทางวิชาการ
– 2552-2556 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากตะกอนจากกระบวนบำบัดน้ำเสีย ของโรงบำบัดน้ำเสียแห่งกรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา (District of Columbia Water and Sewer Authority, Washington, D.C.) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน ตำแหน่ง ผู้ร่วมวิจัย โครงการโดย District of Columbia Water and Sewer Authority, Washington, D.C.
– 2551 ระบบการจัดการฐานข้อมูลและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ โครงการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– 2551 โครงการถังหมักขยะเศษอาหารแบบไร้อากาศเพื่อผลิตแก๊สมีเทนใช้ในการหุงต้ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ โครงการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– 2551 งานทดสอบค่าความดังเสียงและค่าความร้อนภายในอาคารโรงงานของ บริษัท สยามอุตสาหกรรม อินดัสทรี จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ โครงการโดย บริษัท สยามอุตสาหกรรม อินดัสทรี จำกัด
– 2551 การสำรวจและวิเคราะห์ความเสียหายของอาคารศูนย์บริการสาธารณะสุข 21 วัดธาตุทอง ตำแหน่ง รองหัวหน้าโครงการ
– 2551 งานสำรวจและประเมินผลกระทบจากเพลิงไหม้โครงสร้างอาคาร บริษัท คอบร้าอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ
– 2551 การสำรวจความเสียหายของ อาคารเลขที่ 21/1 ถนนพหลโยธิน 33 แขวงลาดยาว เขตห้วยจัตุจักร กรุงเทพมหานคร อันเนื่องมากจากการได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างโครงการ Wind รัชโยธิน ตำแหน่ง รองหัวหน้าโครงการ โครงการโดย บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั้น จำกัด(มหาชน)
– 2551 การออกแบบระบบสุขาภิบาลของอาคารบางกะปิ พลาซ่า ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการด้านสุขาภิบาล
– 2550 การศึกษาผลกระทบของเสียงต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริเวณโดยรอบเนื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิ ตำแหน่ง นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
– 2550 การสำรวจอาคารและสิงปลูกสร้าง บริษัท ทรงชัยปั่นทอ จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ
– 2550 การสำรวจความเสียหายของ อาคารเลขที่ 16 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการศูนย์ซ่อมบำรุง และที่จอดรถ ไฟฟ้า โครงการ Airport Rail Link ตำแหน่ง รองหัวหน้าโครงการ
– 2550 โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาด 13.06 เมกะวัตต์ของบริษัท กังวาลเทกซ์ไทล์จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ โครงการโดย บริษัท กังวาลเทกซ์ไทล์จำกัด
– 2548 การสำรวจความเสียหายของบ้านพักอาศัย 2 ชั้นเลขที่ 31 31/1 และ 31/2 ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร อันเนื่องมากจากผลกระทบของการดำเนินการของหน่วยงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมพักอาศัย Plus 49 Project ตำแหน่ง รองหัวหน้าโครงการ โครงการโดย บริษัท ทีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด
– 2548 โครงการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร เลขที่ 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 ตำบลริมถนนพระอาทิตย์ตอนหลังวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยอาคารดังกล่าวใช้ประกอบการเป็นที่พักอาศัย ตำแหน่ง รองหัวหน้าโครงการ โครงการโดย กองโครงการอนุรักษ์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
– 2548 โครงการตรวจสอบอาคารบ้านเลขที่ 25/1 และ 25/27 ถนนสุขุมวิท49 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เกิดผลกระทบจากการดำเนินการของหน่วยงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมพักอาศัย Plus 49 Project ตำแหน่ง รองหัวหน้าโครงการ โครงการโดย บริษัท อีเอ็มซี จำกัด
– 2548 โครงการทดสอบอาคารพาณิชย์เลขที่ 131, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8, 131/9, 131/10, 109/9, 109/10, 109/11, 109/12, 109/13, 109/14, 107/3 และ 107/4 ซึ่งตั้งอยู่บนถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น โครงการปภาดาสีลม ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ โครงการโดย บริษัท ทีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด
– 2548 โครงการตรวจความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร ของบริษัท กรุงเทพเบตเตอร์โฮม จำกัดซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น โครงสร้างคานและพื้นเป็นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป โดยได้ทำการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของคาน ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดตามแบบหรือไม่ภายหลังจากได้ทำการ Epoxy Grout บริเวณรอยต่อระหว่างคานหล่อสำเร็จรูปกับคานหล่อในที่บริเวณหัวเสา ตำแหน่ง รองหัวหน้าโครงการ โครงการโดย บริษัท กรุ๊ปเมด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– 2547 การให้ความช่วยเหลือตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยทำการทดสอบที่หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ตำแหน่ง รองหัวหน้าโครงการ โครงการโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– 2547 โครงการตรวจสอบอาคารบ้านเลขที่ 55 และ เลขที่ 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดผลกระทบเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการอาคารพักอาศัย 6 ชั้น ตำแหน่ง รองหัวหน้าโครงการ โครงการโดย บริษัท ปรีดาโฮลดิ้ง จำกัด
– 2547 โครงการศึกษากระบวนการในการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ 2540 ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ โครงการโดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– 2547 โครงการการศึกษาสถานะภาพการใช้พลังงานและแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล โครงการโดย การเคหะแห่งชาติ

HONOR AND PRIZE:

– Royal Thai Government Scholarship, Ministry of Science.

TEACHING COURSES:

Bachelor courses:

 • Environmental Systems and Management
 • Water Supply and Sanitary Engineering
 • Civil Engineering Materials and Testing
 • Soil Mechanic Laboratory
 • Hydraulics Laboratory

Master courses:

 • Engineering Optimization
 • Natural Disaster Mitigation
 • Energy and Environmental
 • Problem Solving and Decision Making

Doctoral courses:

 • Research Methodology

BOOKS:

N/A

PUBLICATIONS:

Papers in International Journals:

 • Chalida U-tapao, 2014, “A Multi-Objective, Optimization Model for Management of Wastewater: Case Study for Bangkok, Thailand”, 7th ASEAN Environmental Engineering Conference.
 • Srinil, S., U-tapao, C. and Laokhongthavorn, L., 2014, “Identification of Optimal Strategies for Energy Management and Reducing Carbon Dioxide Equivalent Emissions at Wastewater Treatment Plants in Bangkok”, Advance in Civil Engineering for Sustainable Development 2014, Suranaree University.
 • Chalida U-tapao. 2014, 2014, “A Stochastic, Multi-objective Optimization Model for Solid Waste Management System: A Case Study of Bangkok”, Thailand, 20th International Interdisciplinary Conference on the Environment.
 • U-tapao, C., Gabriel, S. A., Peot, C., and Ramirez, 2013, “A multi-objective, mixed-integer optimization model for wastewater-derived energy”, Journal of Energy Engineering.
 • Gabriel, S. A., U-tapao, C., Peot, C., and Ramirez, 2012, “A multi-objective, mixed-integer optimization model for wastewater-derived energy”, Journal of Environmental Engineering.
  International Conference Proceedings:
 1. U-tapao, C., Gabriel, S. A., Peot, C., and Ramirez, 2012, “A Stochastic, Multi-objective, Mixed-integer Optimization Model for Biosolids-Energy Management: Case Study for the District of Columbia Water and Sewer Authority”, The twenty-seven international solid waste technology and management,,.
 2. U-tapao, C., Gabriel, S. A., Peot, C., and Ramirez, 2012, “A Stochastic, Mixed-Integer Optimization Model with Varying Objectives for Biogas Production at a Wastewater Treatment Plant”, Renewable energy research conference,,.
 3. U-tapao, C., Gabriel, S. A., Peot, C., and Ramirez, 2012, “A Stochastic, Multi-Objective, Mixed-Integer Optimization Model for Management of Wastewater Derived Energy”, A Stochastic, Multi-Objective, Mixed-Integer Optimization Model for Management of Wastewater Derived Energy,,.
 4. U-tapao, C., Gabriel, S. A., Peot, C., and Ramirez,, 2012, “A Stochastic, Multi-Objective, Mixed-Integer Optimization Model for Management of Wastewater Derived Energy”, INFORMS 2012 conference,,.
 5. U-tapao, C., Gabriel, S. A., Peot, C., and Ramirez, 2011, “A Stochastic, Multi-Objective, Mixed-Integer Optimization Model for Biogas Production at the Blue Plains AWTP”, 5th European water and wastewater management conference & exhibition,,.
 6. U-tapao, C., Gabriel, S. A., Peot, C., and Ramirez, 2011, “A Stochastic, Multi-Objective, Mixed-Integer Optimization Model for Biosolids Management program at the Blue Plains AWTP”, 5th Trans-Atlantic INFRADAY conference. Washington,,.
 7. U-tapao, C., Gabriel, S. A., Peot, C., and Ramirez, 2011, “A Stochastic, Multi-Objective, Mixed-Integer Optimization Model for Biosolids Management program at the Blue Plains AWTP,”, INFORMS 2011 conference,,.
 8. U-tapao, C., Gabriel, S. A., Peot, C., and Ramirez, 2010, “A Multi-objective Optimization Model for Biogas Production at the Blue Plains Advanced Wastewater Treatment Plants”, 4th Trans-Atlantic INFRADAY conference,,.
 9. U-tapao, C., Gabriel, S. A., Peot, C., and Ramirez, 2010, “, A Multi-objective Optimization Model for Biogas Production at the Blue Plains Advanced Wastewater Treatment Plants”, INFORMS 2010 conference,,.
 10. U-tapao, C., Gabriel, S. A., Peot, C., and Ramirez, 2009, “Identification of optimal strategies for energy management and reducing carbon dioxide emission at the Blue Plains Advanced Wastewater Treatment Plant (AWTP)”, 3rd Trans-Atlantic INFRADAY conference. Washington,,,.
 
Scroll to Top