คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) แบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565
.
👉หลักสูตรที่เปิดรับ
* หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
1) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)
2) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
3) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง)
4) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง)
* หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
5) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
7) สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
* หลักสูตรรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรเทียบโอน) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
👉 การรับสมัครแบบโควตาและการเลือกสาขาวิชา
การรับแบบโควตา แบ่งเป็น 2 ประเภทและผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้ 2 ประเภท ได้แก่
– ประเภทที่ 1 การรับแบบโครงการเรียนดี รางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ
– ประเภทที่ 2 การรับแบบโครงการ KMITL ONE
👉 ช่องทางการสมัคร
1. สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/ (สำนักทะเบียนและ ประมวลผล)
2. ชำระเงินจากค่าสมัคร ในอัตราค่าสมัคร จำนวน 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด พิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัคร ได้ 2 ช่องทาง (ตามรายละเอียด)
3. รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg.kmitl.ac.th/…/2565_1_news1_2075_2022_02_12…
👉 การรับสมัคร
📌 รับสมัครทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
📌 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565
👉 สอบถามเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร ได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล
– 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205
– Facebook Admission.KMITL
👉สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศรับสมัคร ได้ที่ งานวิชาการปริญญาตรี
– 02-329-8000 ต่อ 3848, 3445, 3484, 3485, 5024
– E-mail : ug_eng@kmitl.ac.th
Scroll to Top