pr

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาภายนอก

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาภายนอก ทุนบริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 ต.ค. 64ทุนมูลนิธิพระยาธนรักษ์พิธาน และทุนรองศาสตร์ ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 ต.ค. 64 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร อ่านรายละเอียด และส่งใบสมัคร (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล) ได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OeWKmCTeB5aaArpL5_wCUghecUG8Fekzรายละเอียดตามไฟล์แนบ

แต่งตั้งตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ให้กับ ผศ.ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์

admission-doctor-2-2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ตลอดปีการศึกษา 2564 (รับสมัครทุกเดือน) หลักสูตรวิควกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล– สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และเกษตรอัจริยะ– สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ– สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์– Doctoral of Engineering Program in Robotics and Computational Intelligence Systems (Multi-Disciplinary Program)—————————————- แผนการศึกษา แบบ 1 ทำวิจัยอย่างเดียว– แบบ 1.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท– แบบ 1.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรี แบบ 2 เรียนรายวิชาพร้อมกับทำวิจัย– แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท– แบบ 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรี—————————————-ขั้นตอนการสมัคร– ขั้นตอนที่ 1 ติดต่ออาจารย์รับรองเป็นที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลผลงานวิจัยอาจารย์บัณฑิต จาก https://grad-eng.kmitl.ac.th/– ขั้นตอนที่ 2 ยื่นหนังสือรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา (PDF file) ผ่าน Email …

admission-doctor-2-2564 Read More »

admission-master-2-2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ตลอดปีการศึกษา 2564 (รับสมัครทุกเดือน) หลักสูตรปกติ(ก1 ทำวิจัยอย่างเดียว/ก2 เรียนรายวิชาพร้อมกับทำวิจัย/แผน ข เรียนรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)– วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์– วิศวกรรมเครื่องกล– วิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ– วิศวกรรมเคมี– วิศวกรรมอตสาหการ– วิศวกรรมชีวการแพทย์– วิศวกรรมป้องกันประเทศ– วิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม และการจัดการงานก่อสร้าง หลักสูตรนานาชาติ(Course Works and Research Plan A2)– Master of Engineering Program in Automotive and Advanced Transportation Engineering (International Program) หลักสูตรสหวิทยาการ(Research Oriented Plan A1 /Course Works and Research Plan A2)– Master of Engineering Program …

admission-master-2-2564 Read More »

Exchange and double-degree students – Spring semester 2022 [Grenoble INP – UGA] France

Grenoble INP – UGA ฝรั่งเศส  เปิดรับสมัครนักศึกษา Exchange and double-degree students ระยะเวลา 1 เทอม Spring semester 2022 นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดำเนินการ ดังนี้ ศึกษาคุณสมบัติ รายละเอียดโครงการ ค่าใช้จ่าย และเตรียมเอกสารสำหรับสมัครออนไลน์ ตามเอกสารแนบ นำโครงการปรึกษาอาจารย์ในสาขาที่ตนศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน การลาหรือดรอปเรียน การเลือกคณะ/รายวิชาที่จะลงเรียนที่ Grenoble รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะนำรายวิชาใดมาเทียบโอนได้หรือไม่ แจ้งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดด้านล่างมายังอีเมล  khemthong.ar@kmitl.ac.th ภายในที่ 26 ตุลาคม 2564 เพื่อสถาบันจะได้เสนอชื่อนักศึกษาไปยัง Grenoble พร้อมส่ง Transcript เพื่อยืนยันตัวตนนักศึกษา (สามารถใช้ไฟล์ download จากระบบสำนักทะเบียนฯ) ชื่อเรื่องในการส่งอีเมล: สมัคร Spring semester 2022 [Grenoble] Name-Surname: Date of Birth: Email: Field of Study at KMITL: School of Grenoble INP-UGA or field of study: 4. นักศึกษาดำเนินการสมัครออนไลน์ภายใน 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ https://grenobl22.moveonfr.com/form/6006b11924e3af1f0c5be619/eng#  MORE DETAIL

ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร. ปรีดา จาตุรพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับ  ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. ปรีดา จาตุรพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ผศ.ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในการได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ประชาสัมพันธ์ Dual Degree Arch.+Engr. (Inter)

เชิญนักศึกษาและผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสด หลักสูตร 2 ปริญญา (Dual Degree) Arch.+Engr. ผ่านทาง FACEBOOK School of Engineering, KMITL   สามารถรับชมถ่ายทอดสด หลักสูตร 2 ปริญญา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 17.45 น.  และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Link https://www.facebook.com/157556534255462/videos/421423912585073   วิทยากรรับเชิญ 1. พลอากาศตรี หม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก สภาสถาปนิก 2. ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 3. รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คุณพิชัย เฉยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อ Executive Vice President 5. คุณพรชัย สุวรรณบรรณ …

ประชาสัมพันธ์ Dual Degree Arch.+Engr. (Inter) Read More »

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมงานปฐมนิเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Link สำหรับลงทะเบียนเข้าซ้อมงานปฐมนิเทศ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม เวลา 16.00 https://engineering-kmitl.webex.com/engineering-kmitl/j.php?RGID=ree99eecfc19042f50db996866585cf71 Link สำหรับลงทะเบียนเข้างานปฐมนิเทศ วันพุธที่ 11 สิงหาคม เวลา 12.30 https://engineering-kmitl.webex.com/engineering-kmitl/j.php?RGID=rfba76c2b566725683749621c7027198e

Scroll to Top